Statut

Zdjęcie główne działu Statut

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/165/2001

Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 listopada 2001 roku

W sprawie nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej

W Wągrowcu.

 

STATUT

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W WĄGROWCU

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu, zwana dalej „ Biblioteką „ została utworzona na podstawie Uchwały NR XVI / 83 / 99 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 1999 roku.

 

§ 2

 

Biblioteka działa w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności o:

 1. Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach

( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1997 r. z późn. zm. )

 1. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z 1998 r. z późn. zm. )

 1. Ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1997 r. z

późn. zm. )

 1. Niniejszy statut.

 

§ 3

 

Siedzibą Biblioteki jest miasto Wągrowiec, a terenem jej działalności Powiat Wągrowiecki.

 

§ 4

 

 1. Biblioteka posiada osobowość prawną.
 2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Powiatu. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu.

 

§ 5

 

Biblioteka używa pieczęci okrągłej, z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu.

 

 

II. ZAKRES DZIAŁANIA, CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI.

 

§ 6

 

 1. Biblioteka jest główna publiczna biblioteka powiatu. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców powiatu.
 2. Zakresem działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców powiatu oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 


 

§ 7

 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
 2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.
 3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 4. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności powiatu.
 5. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach.
 6. Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.
 7. realizacja innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Wojewódzka Biblioteką Publiczną.
 8. Współdziałanie z Wojewódzką Biblioteka Publiczna w Poznaniu.

 

 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JRJ ORGANIZACJA.

 

§ 8

 

1.Biblioteką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

3. Decyzje dotyczące funkcjonowania Biblioteki dyrektor podejmuje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

§ 9

 

Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki wykonuje dyrektor.

 

§ 10

 

Dyrektor i pracownicy Biblioteki muszą posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

 

§ 11

 

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązującego dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

 

§ 12

 

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię – służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych.

 

§ 13

 

Szczegółowa organizację wewnętrzna określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 

§ 14

 

 1. Biblioteka zorganizowana jest w formie instytucji kultury.
 2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielona i nabyta częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§ 15

 

 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 2. Przychody Biblioteki stanowią:
  1. wpływy z prowadzonej działalności,
  2. dotacje z budżetu powiatu wągrowieckiego,
  3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
  4. środki otrzymane z innych źródeł.

3.  Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Powiatu Wągrowieckiego w uchwale budżetowej.

 

§ 16

 

Podstawa gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji, o której mowa w § 15 ust. 3.

 

§ 17

 

 1. Usługi Biblioteki są ogólno dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Opłaty mogą być pobierane:
  1. za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
  2. za wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
  3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  4. za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  5. za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
 3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów

wykonania usługi.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§ 18

 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 • Miniaturka do aktualności Maria Piłsudska. Zapomniana żona

  Maria Piłsudska. Zapomniana żona

  Maria Piłsudska. Zapomniana żona

  Czytaj więcej
  Miniaturka do aktualności Kobieta, którą pokochał Marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej

  Kobieta, którą pokochał Marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej

  Kobieta, którą pokochał Marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej

  Czytaj więcej
  Miniaturka do aktualności Spod zamarzniętych powiek

  Spod zamarzniętych powiek

  Spod zamarzniętych powiek

  Czytaj więcej
  Miniaturka do aktualności Skazany na góry

  Skazany na góry

  Skazany na góry

  Czytaj więcej
 • Miniaturka do aktualności Dom umarłych. Syberyjska katorga w czasach carów

  Dom umarłych. Syberyjska katorga w czasach carów

  Dom umarłych. Syberyjska katorga w czasach carów

  Czytaj więcej
  Miniaturka do aktualności Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL

  Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL

  Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL

  Czytaj więcej
  Miniaturka do aktualności Dziewczyna ze sklepu z kapeluszami

  Dziewczyna ze sklepu z kapeluszami

  Dziewczyna ze sklepu z kapeluszami

  Czytaj więcej
  Miniaturka do aktualności Piołun na zapomnienie

  Piołun na zapomnienie

  Piołun na zapomnienie

  Czytaj więcej
 • Miniaturka do aktualności Ścieżki chwały

  Ścieżki chwały

  Ścieżki chwały

  Czytaj więcej
  Miniaturka do aktualności Umwelt

  Umwelt

  Miniaturka do aktualności Za zamkniętymi drzwiami

  Za zamkniętymi drzwiami

  Za zamkniętymi drzwiami

  Czytaj więcej
  Miniaturka do aktualności Zabij mnie znów

  Zabij mnie znów

  Zabij mnie znów

  Czytaj więcej

Galerie

Zobacz ostatnie galerie z wydarzeń w naszej bibliotece

No documents found.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 - Powiatowa Biblioteka Publiczna