Statut

Zdjęcie główne działu Statut

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/165/2001

Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 listopada 2001 roku

W sprawie nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej

W Wągrowcu.

 

STATUT

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W WĄGROWCU

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu, zwana dalej „ Biblioteką „ została utworzona na podstawie Uchwały NR XVI / 83 / 99 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 1999 roku.

 

§ 2

 

Biblioteka działa w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności o:

 1. Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach

( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1997 r. z późn. zm. )

 1. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z 1998 r. z późn. zm. )

 1. Ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1997 r. z

późn. zm. )

 1. Niniejszy statut.

 

§ 3

 

Siedzibą Biblioteki jest miasto Wągrowiec, a terenem jej działalności Powiat Wągrowiecki.

 

§ 4

 

 1. Biblioteka posiada osobowość prawną.
 2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Powiatu. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu.

 

§ 5

 

Biblioteka używa pieczęci okrągłej, z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu.

 

 

II. ZAKRES DZIAŁANIA, CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI.

 

§ 6

 

 1. Biblioteka jest główna publiczna biblioteka powiatu. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców powiatu.
 2. Zakresem działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców powiatu oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 


 

§ 7

 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
 2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.
 3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 4. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności powiatu.
 5. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach.
 6. Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.
 7. realizacja innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Wojewódzka Biblioteką Publiczną.
 8. Współdziałanie z Wojewódzką Biblioteka Publiczna w Poznaniu.

 

 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JRJ ORGANIZACJA.

 

§ 8

 

1.Biblioteką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

3. Decyzje dotyczące funkcjonowania Biblioteki dyrektor podejmuje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

§ 9

 

Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki wykonuje dyrektor.

 

§ 10

 

Dyrektor i pracownicy Biblioteki muszą posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

 

§ 11

 

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązującego dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

 

§ 12

 

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię – służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych.

 

§ 13

 

Szczegółowa organizację wewnętrzna określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 

§ 14

 

 1. Biblioteka zorganizowana jest w formie instytucji kultury.
 2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielona i nabyta częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§ 15

 

 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 2. Przychody Biblioteki stanowią:
  1. wpływy z prowadzonej działalności,
  2. dotacje z budżetu powiatu wągrowieckiego,
  3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
  4. środki otrzymane z innych źródeł.

3.  Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Powiatu Wągrowieckiego w uchwale budżetowej.

 

§ 16

 

Podstawa gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji, o której mowa w § 15 ust. 3.

 

§ 17

 

 1. Usługi Biblioteki są ogólno dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Opłaty mogą być pobierane:
  1. za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
  2. za wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
  3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  4. za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  5. za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
 3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów

wykonania usługi.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§ 18

 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Galerie

Zobacz ostatnie galerie z wydarzeń w naszej bibliotece

Zdjęcie galerii Tydzień Zakazanych Książek - Przedszkole Nr 1

Tydzień Zakazanych Książek - Przedszkole Nr 1

 • 08.10.2018

Zdjęcie galerii Tydzień Zakazanych Książek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie Żońskim

Tydzień Zakazanych Książek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie Żońskim

 • 08.10.2018

Zdjęcie galerii Tydzień Zakazanych Książek - SP 4 i SOSW

Tydzień Zakazanych Książek - SP 4 i SOSW

 • 04.10.2018

Zdjęcie galerii Tydzień Zakazanych Książek - Akademia Talentów

Tydzień Zakazanych Książek - Akademia Talentów

 • 04.10.2018

Zdjęcie galerii Tydzień Zakazanych Książek - Przedszkole Nr 6

Tydzień Zakazanych Książek - Przedszkole Nr 6

 • 04.10.2018

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 - Powiatowa Biblioteka Publiczna