Regulaminy

Zdjęcie główne działu Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

I Prawo korzystania

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby.

2. Zapisu dokonuje się na podstawie okazanego dokumentu ( dowodu osobistego, legitymacji, prawa jazdy i innych ).

3. Czytelnik potwierdza własnoręcznym podpisem obowiązek przestrzegania regulaminu.

4. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami powiatu pobiera się kaucję w wysokości 10 złotych od woluminu.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie danych osobowych oraz miejsca zamieszkania.


II Wypożyczanie


1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 5 książek, na okres 1 miesiąca.

2. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o ile nie ma na nią

zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

4. Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik jest zobowiązany odkupić lub gdy odkupienie jest niemożliwe 

zapłacić gotówka aktualną cenę rynkową książki.


III Przetrzymywanie książki


1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad wyżej określony termin opłaca 0,04 zł od woluminu za każdy

rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.

2. Za upomnienie czytelnik uiszcza kwotę w wysokości aktualnej opłaty za list zwykły.

 

IV. Życzenia i zażalenia


1. Wszelkie życzenia oraz zażalenia prosimy zgłaszać dyrektorowi biblioteki.

2. Czytelnik, który nie stosuje sie do przepisów niniejszego regulaminu, może być (czasowo lub na stałe)

pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.

REGULAMIN CZYTELNI

1. Z czytelni mogą korzystać bezpłatnie wszystkie osoby, niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

2. Czytelnik jest zobowiązany do wpisu w zeszyt obecności.

3. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

4. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego i czaspism.

5. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta tylko za pośrednictwem bibliotekarza.

6. Książek i czasopism nie wypożycza się do domu.

7. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi.

8. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki

w zależności od stopnia uszkodzenia.

9. Skargi i wnioski czytelnik może zgłaszać u dyrektora biblioteki codziennie

w godzinach urzędowania.

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ IKONK@

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych).

2. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw oraz prowadzenia prywatnej korespondencji. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania z poczty elektronicznej oraz innych programów i usług służących komunikacji.

3. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

5. Użytkownik chcący korzystać z urządzenia przenośnego ma obowiązek sprawdzenia go programem antywirusowym. Może przy tym skorzystać z pomocy bibliotekarza.

6. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania i danych.

7. Użytkownik komputera musi posiadać elementarna znajomość obsługi komputera i programu. bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych praca przy komputerze czas może zostać wydłużony. Przy stanowisku może znajdować się osoba ( w wyjątkowych przypadkach 2 osobach).

9. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru oraz atramentu do drukarki.

10. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie należy zostawić na wieszaku, a torby, teczki itp. Okrycia wierzchnie należy zostawiać na wieszaku, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

13. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierąjących  informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażące uczucia lub dobre obyczaje.

14. Obowiązuje zakaz pobierania z internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.

15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

16. Po zapoznaniu się z regulaminem, użytkownik podaje obsługującemu go bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwe programu lub cel korzystania ze stanowiska oraz wpisuję się do zeszytu odwiedzin, akceptując tym samym regulamin.

17. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.

 

 

 

Galerie

Zobacz ostatnie galerie z wydarzeń w naszej bibliotece

Zdjęcie galerii Tydzień Zakazanych Książek - aranżacje

Tydzień Zakazanych Książek - aranżacje

  • 10.10.2017

Zdjęcie galerii Odjazdowy Bibliotekarz 2017

Odjazdowy Bibliotekarz 2017

  • 19.06.2017

Zdjęcie galerii Tydzień Bibliotek 2017

Tydzień Bibliotek 2017

  • 24.05.2017

Zdjęcie galerii Światowy Dzień Książki

Światowy Dzień Książki

  • 10.05.2017

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 - Powiatowa Biblioteka Publiczna