Regulaminy

Zdjęcie główne działu Regulaminy

NOWY REGULAMIN CZYTELNI

1. Z czytelni mogą korzystać bezpłatnie wszystkie osoby, niezależnie od tego czy są

stałymi czytelnikami biblioteki.


2. Czytelnik jest zobowiązany do wpisu w zeszyt obecności.


3. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego i czasopism.


4. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta tylko za pośrednictwem bibliotekarza.


5. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi.


6. Książek z księgozbioru podręcznego (sygn. KP) i czasopism nie wypożycza się do domu.


7. Książki z czytelni nienależące do księgozbioru podręcznego wypożycza się na następujących zasadach:

 • książki z Czytelni wypożyczane są tylko zarejestrowanym Czytelnikom Biblioteki, posiadającym aktywne konto biblioteczne, nieobciążone żadnymi zaległościami
 • książki z Czytelni wypożycza się na okres 1 tygodnia
 • jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 2 pozycje książkowe
 • nie ma możliwości prolongaty wypożyczonych książek
 • za każdą książkę wypożyczoną z Czytelni bibliotekarz pobiera kaucję adekwatną do jej wartości inwentarzowej
 • w przypadku przetrzymywania zbiorów Czytelni nalicza się karę w wysokości 1 zł za dzień za książkę
 • jeśli zajdzie taka potrzeba, pracownik biblioteki ma prawo poprosić o wcześniejszy zwrot wypożyczonej książki 

8. Skargi i wnioski czytelnik może zgłaszać u dyrektora biblioteki codziennie

w godzinach urzędowania.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 10 stycznia 2018 r.

W czytelni znajdują się trzy stanowiska komputerowe, z których można korzystać na określonych poniżej zasadach:

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych).

2. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

4. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania i danych.

5. Użytkownik komputera musi posiadać elementarna znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

6. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru oraz atramentu do drukarki.

7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

8. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

9. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierąjących  informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażące uczucia lub dobre obyczaje.

10. Obowiązuje zakaz pobierania z internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.

11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

I Prawo korzystania

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby.

2. Zapisu dokonuje się na podstawie okazanego dokumentu ( dowodu osobistego, legitymacji, prawa jazdy i innych ).

3. Czytelnik potwierdza własnoręcznym podpisem obowiązek przestrzegania regulaminu.

4. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami powiatu pobiera się kaucję w wysokości 10 złotych od woluminu.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie danych osobowych oraz miejsca zamieszkania.


II Wypożyczanie


1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 5 książek, na okres 1 miesiąca.

2. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o ile nie ma na nią

zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

4. Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik jest zobowiązany odkupić lub gdy odkupienie jest niemożliwe 

zapłacić gotówka aktualną cenę rynkową książki.


III Przetrzymywanie książki


1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad wyżej określony termin opłaca 0,04 zł od woluminu za każdy

rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.

2. Za upomnienie czytelnik uiszcza kwotę w wysokości aktualnej opłaty za list zwykły.

 

IV. Życzenia i zażalenia


1. Wszelkie życzenia oraz zażalenia prosimy zgłaszać dyrektorowi biblioteki.

2. Czytelnik, który nie stosuje sie do przepisów niniejszego regulaminu, może być (czasowo lub na stałe)

pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.

 

 

Galerie

Zobacz ostatnie galerie z wydarzeń w naszej bibliotece

Zdjęcie galerii Tydzień Zakazanych Książek - Przedszkole Nr 1

Tydzień Zakazanych Książek - Przedszkole Nr 1

 • 08.10.2018

Zdjęcie galerii Tydzień Zakazanych Książek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie Żońskim

Tydzień Zakazanych Książek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie Żońskim

 • 08.10.2018

Zdjęcie galerii Tydzień Zakazanych Książek - SP 4 i SOSW

Tydzień Zakazanych Książek - SP 4 i SOSW

 • 04.10.2018

Zdjęcie galerii Tydzień Zakazanych Książek - Akademia Talentów

Tydzień Zakazanych Książek - Akademia Talentów

 • 04.10.2018

Zdjęcie galerii Tydzień Zakazanych Książek - Przedszkole Nr 6

Tydzień Zakazanych Książek - Przedszkole Nr 6

 • 04.10.2018

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 - Powiatowa Biblioteka Publiczna